Bolagstjänster

Bolagstjänster

Advise hjälper dig med bolagsrättsliga ärenden så att du kan koncentrera dig på din affärsverksamhet. 

Jag vill bli kontaktad om Bolagstjänster

Vi finns med när du behöver starta ett nytt företag, göra förändringar i ett nuvarande eller avsluta ett befintligt. På Advise stöttar vi dig med allt från aktieägaravtal, emissioner och fusioner till delningar eller avvecklingar. Vi hjälper er vid ändring av styrelse, företagsnamn, ökning eller minskning av aktiekapital. När verksamheten eventuellt ska stängas ner hjälper vi med likvidation eller snabbavveckling.

Vi kan ta ett helhetsgrepp, från rådgivning till upprättande av handlingar, registrering av ärenden och kontakterna med Bolagsverket. Inom ramen för våra bolagstjänster, kan vi exempelvis hjälpa dig med:

Aktiebok

Det är lagstadgat att alla aktiebolag ska föra och uppdatera sin aktiebok. Många väljer att inte utfärda aktiebrev i sina aktiebolag och därför blir aktieboken viktig för bolagets ägare. Det är det enda beviset för sitt ägande.

Advise hjälper er med upprättande eller rekonstruktion av bolagets aktiebok. Vi kan också administrera ändringar i aktieboken.

Aktieägaravtal

Vid två eller fler aktieägare behövs ett aktieägaravtal som reglerar ägarstrukturen och som hanterar potentiella konflikter. Vi hjälper till med rådgivning och upprättande av aktieägaravtal som med tolkning av aktieägaravtalet.

Aktieägartillskott

Aktieägartillskott tillför nytt kapital eller tillgångar till bolaget, villkorade eller ovillkorade aktieägartillskott. Vi ger råd och upprättar handlingar för aktieägartillskott.

Bolagsordningsändringar

Bolagsordningen reglerar vad bolaget, aktieägarna och styrelsen kan och får göra i olika situationer. Förbehåll kan finnas i bolagsordningen och den vanligaste är hembudsförbehållet. Det innebär att en aktie som överlåtits kan köpas tillbaka av aktieägarna i bolaget. Vi ger råd kring bolagsordning, förslag till bolagsordning, upprättande av bolagsordning och ändring av bolagsordning och vid kontakter med Bolagsverket.

Emissioner

Vi kan hjälpa dig och ditt företag från start till mål med alla typer av emissioner Fondemission, Nyemission, kontant och apport samt emission av konvertibler och teckningsoptioner.

Företagsavveckling

Vi kan bistå med att avveckla ditt företag oavsett hur du väljer att genomföra det.

Fusion

Det finns olika typer av sammanslagningar; fusion av helägt dotterbolag, omvänd fusion då moderbolaget löses upp i dotterbolag. En fusion tar vanligtvis mellan 4 − 5 månader att genomföra. Vi hjälper dig i processen med rådgivning, handlingar och kontakter med Bolagsverket.

Likvidation

Vi kan assistera med handlingar för att starta och genomföra en likvidation, därefter ska en likvidator utses som formellt tar över driften av bolaget till likvidationen är klar. En likvidation tar minst 6 månader att genomföra.

Lagerbolag

Lagerbolag är företag som bildas enbart för att överlåtas till en ny ägare. När du köper ett lagerbolag får du snabbt tillgång till ett färdigbildat aktiebolag med organisationsnummer och bolagspärm. 

Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapitalet kan ske för förlusttäckning, återbetalning till aktieägarna eller avsättning till fond. Minskning kan genomföras med eller utan indragning av aktier.

Minskning av reservfond

Minskning av reservfonden kan ske före en fondemission eller nyemission, förlusttäckning, återbetalning till aktieägarna eller avsättning till fond.

Ny- och ändringsregistreringar

Vi kan hjälpa till med att upprätta handlingar och agera ombud vid ny- och ändringsregistreringar hos Bolagsverket för alla bolagsformer.

Snabbavveckling

En snabbavveckling är ett numera vanligt sätt att avsluta ett aktiebolag. Det innebär att du säljer ditt bolag till vår samarbetspartner som därefter sköter likvidationen. Vi hjälper dig i processen och bistår med handlingar samt kontakter med Bolagsverket.

Boka ett möte idag

Är du eller ditt företag i behov av rådgivning? Vi träffas gärna för att lyssna på vad din utmaning är. Tillsammans hittar vi en gemensam väg framåt!


Advise är en personligare byrå med engagemang och hjärta i Norrbotten. Vi hjälper er och ert företag med rådgivning, revision, ekonomi och skatt.