Värdering

Värdering

Det finns många anledningar att värdera ett företag tillsammans med en erfaren partner som Advise. Det är i regel ett komplext förfarande med många frågeställningar och förhållanden som behöver beaktas och kvantifieras. Våra kompetenta och erfarna rådgivare kan ge dig en oberoende och objektiv analys av det indikativa värdet.

Jag vill bli kontaktad om Värdering

Värdering för affärsutveckling

Vi gör en professionell värdering av företag, inkråm och fastigheter. Våra värderingar kan även göras inom ramen för affärsutveckling. Då fokuserar vi på att hitta områden som företaget ska jobba med för att bland annat öka företagets värde, minimera risker och minska personberoendet. Efter analysen tar vi fram en handlingsplan för att jobba med de fokusområden som identifierats. Efter en bestämd tidsperiod görs en ny värdering och en ny handlingsplan.

Exempel på värderingar

  • Värdering, rådgivning och förhandlingsstöd i samband med förvärv och försäljning av företag och fastigheter, samgåenden eller fusioner
  • Företagsvärdering i samband med kapitalanskaffning, incitamentsprogram eller omstruktureringar.
  • Exitplanering för nuvarande ägare, inlösen av aktier, intag av nya delägare, utköp av delägare, generationsskiften.
  • Företagsvärdering i samband med Management Buy-Outs.
  • Modellbyggande och värdesimulering som strategiskt beslutsunderlag vid omstruktureringar eller större investeringar. 
  • Företagsvärdering i samband med tvister och skiljedomsförfarande, bedömningar av nedskrivningsbehov i redovisningen. 
  • Värdering för identifiering av värdeskapande aktiviteter för att öka företagets värde, upprätta handlingsplan och att sätta mål. 
  • Rådgivning i kapitalstrukturfrågor. 

Boka ett möte idag

Är du eller ditt företag i behov av rådgivning? Vi träffas gärna för att lyssna på vad din utmaning är. Tillsammans hittar vi en gemensam väg framåt!


Advise är en personligare byrå med engagemang och hjärta i Norrbotten. Vi hjälper er och ert företag med rådgivning, revision, ekonomi och skatt.