Översiktlig granskning

Översiktlig granskning

Översiktlig granskning kan vara aktuell för företag som har valt bort revision och där exempelvis kreditgivare och leverantörer önskar en oberoende granskning för att kunna bedöma företagets resultat, ställning och betalningsförmåga. Tjänsten är, jämfört med revision, en begränsad form av granskning som syftar till att undersöka om ditt företags finansiella information innehåller väsentliga fel.

Jag vill bli kontaktad om Översiktlig granskning

Vid en översiktlig granskning gör Advise revisorer begränsade granskningsinsatser och analyserar ekonomin i form av resultat- och balansrapporter, kassaflödesanalyser, nyckeltal mm samt intervjuar ansvariga personer, istället för att utföra en mer ingående granskning av bokförda transaktioner och andra underlag.

Precis som vid en revision med särskilt syfte uttalar revisorn i sin rapport, som kan göras tillgänglig för bolagets intressenter, en tydlig slutsats från sin granskning.

En översiktlig granskning innebär att revisorn:

  • Hämtar in kunskap om verksamheten
  • Gör förfrågningar om tillämpade redovisningsprinciper
  • Gör förfrågningar om rutiner för bokföring
  • Utför analytisk granskning
  • Gör förfrågningar om beslut vid bolagsstämmor och styrelsemöten
  • Läser och bedömer de finansiella rapporterna
  • Gör förfrågningar hos den som har ansvar för finansiell rapportering

I rapporten över den översiktliga granskningen ska revisorn antingen konstatera att det inte framkommit några omständigheter som får revisorn att tro att de finansiella rapporterna inte ger en rättvisande bild eller beskriva de förhållanden som kommit till revisorns kännedom som innebär att de finansiella rapporterna inte ger en rättvisande bild och om möjligt kvantifiera effekten.

Boka ett möte idag

Är du eller ditt företag i behov av rådgivning? Vi träffas gärna för att lyssna på vad din utmaning är. Tillsammans hittar vi en gemensam väg framåt!


Advise är en personligare byrå med engagemang och hjärta i Norrbotten. Vi hjälper er och ert företag med rådgivning, revision, ekonomi och skatt.